Detta gjorde vi 2008
Publicerat av poul den 19 november 2005 22:26
Gårdsby sockens hembygdsförening 2008

I januari kallades till ett möte om Hembygdsföreningens besvärliga situation utan ordförande och med minimal verksamhet. Inför detta hade Poul Kongstad sammanställt några tankar om utvecklingen i föreningen. Mötet avslutades i positiv anda med beslut om en snar berättarkväll på kaféet vid Innaren, vilket var välbesökt.

Idén om att göra en uppdelning mellan byggnadsvård och verksamhet medförde att fler kunde tänka sig att ställa upp i styrelse och byggnadsvårds- respektive verksamhetsgrupp. På årsmötet den 30 mars kunde bl.a. därför väljas en trojka av ordföranden för det kommande året.

Efter årsmötet har föreningen haft 6 styrelsemöten. Därutöver har de 3 ordförandena haft ett flertal möten.

I Gårdsbytidningen har det informerats om Hembygdsföreningen i ett tiotal artiklar.
Medlemsantalet är nu 176 och har ökat något jämfört med föregående år trots att inbetalningskort kom ut med Gårdsbybladet först under sommaren.

Som start för verksamheten kallades i april alla funktionärer till Hoppet där det gavs information om hembygdsgården, varefter alla bjöds på förtäring i Prästgården.

l juni räfsades det på Hoppet inför friluftsgudstjänsten, som dock hölls i magasinet. Det bjöds på kaffe i Ekebergastugan med påföljande tipspromenad bland inventarierna.

Under hösten anordnades träffar ungefär varannan onsdag med ett ganska magert deltagarantal. Olika personer ansvarade för dessa aktiviteter.

6 aug Den årliga slåttern med efterföljande slåtterfest på Arno samlade ett 15 tal deltagare

24 aug Information om hembygdsföreningen i samband med Gårdsbydagen i Björnamo

3 sept Några "evighetsträd" blir utmärkta med skyltar runt om i socknen 5 delt. (Se tidningen nr 3)

27 sept Vandring på Sigfridsleden. (En upplevelse i strålande väder men med få deltagare)

8 okt Hoppet: Vad kan vi hitta i arkiv och gömmor? Om tidigare lokalforskning med Knut Svensson och Bengt Sjöqvist. Ett 10-tal deltagare.

22 okt Om byggnadsvård. Heidi Vassi från Länsstyrelsen i Kronoberg föreläste om byggnadsvård och vad som föreskrivt i Kulturminneslagen. Ett 10-tal medlemmar var närvarande och den blev en livlig diskussion kring kulturmiljövård, byggnadsminnen m m.

5 nov Allsongsafton i Sandsbro församlingshem med Sofia Stynsberg, kantor i Gårdsby församling. 25-tal deltagare sjöng och trivdes i gemensskapen. Nyare och äldre allsånger stod på programmet.

19 nov Berättarkväll i Helgaryds skola med ca 15-tal deltagare. Se Gårdsbytidningen.

Byggnadsvårdsgruppen har under året bl.a. målat på Ekebergastugan (hembygdsgården).

Hpppet har förevisats och lånats ut vid några tillfallen, bl.a. vid Kulturrundan i april.

Styrelsen
Gårdsby sockens hembygdsförening