Detta gjorde vi 2017
Publicerat av poul den 24 mars 2015 20:03
Detta gjorde vi 2017

Arbetet, som beslutats av styrelsen 2016, fortsatte med att avsluta och sammanställa fakta om Gårdsby sockens 111 lantbruk som var jordbruksfastighet 1966, enligt boken Gårdar och Fastigheter i Kronobergs Län. Ett flertal medlemmar har engagerats i detta. Detta gjordes senast för 50 år sedan.
Arbetet blev tyvärr först färdigt och publicerat i början av 2017 dock före årsmötet.
Resultatet finns på www.gardsby.se och på Bygdeband (hembygdsrörelsens webb för lokalhistoria).

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden under 2017; 17/2, årsmöte 4/2, 17/8 samt 6/9

1. Under året har uppdatering av socknens 111 gårdar färdigställts ”med basår 1966” skett. Redovisning för olika alla 11 byar finns nu på www.gardsby.se med länk till föreningens sidor på Bygdeband.

2. På www.gardsby.se har hembygdsföreningen under förra året även publicerat några artiklar. Nu finns även Gårdsby Säteris 24 torp redovisade liksom alla hus på Gårdsby Säteri.
Olika berättelser från socknen har publicerats i både Gårdsbybladet och på www.gardsby.se.

3. En grupp ur styrelsen har under året arbetat med ”Ny sträckning av Sigfridsleden”. Kommunikation med Växjö kommun om presentation av leden har skett och ett kontrakt har undertecknats där föreningen erhåller ersättning årsvis för sitt arbete. Föreningen har satt upp skyltar med vägvisning och information om olika platser längs leden. Lite förbättringar återstår dock.

4. Skanning och digitalisering av Arkivets material har fortsatts och pågår av Tore Sandrell. Där ingår bl.a torpinventeringar som hembygdsföreningen gjort genom åren.

5. Underhåll; Vattenpumpen vid hembygdsgården hade lagt av och Tore med son plockade upp densamma och rengjorde varefter vattnet fungerade. Därmed sparades mycket pengar, stort tack till Tore och son. Angående underhållsarbete; Taket på Ekebergastugan har rensats från mycket mossa och behandlats för bättre skydd till en kostnad av 10.000. Takrännan på södra sidan kommer att byttas ut sponsrad av Växjö plåtslageri. Övre fönstret mot väster var illa däran och plockades ned och lämnades för reparation hos Johan Sandström, Slätten. Ena knutbrädan mot väster är också nygjord av Simon Johannesson med fader. All vit färg runt fönster och dörrar är bättrad av Janne Gowenius, Poul Kongstad och Åke Ögren.
Rödmålning av västra sidan blev för sent att genomföra.

6. Tillsammans med Värend GN (Gårdsby IK) gjordes Naturpasset, en orienteringskarta och folder med olika platser i socknen som är numrerade med siffra och en bokstav att fylla i. Detta inbringade en del pengar som delades mellan föreningarna. Magasinet har också använts vid orientering anordnad av Värend GN.

7. Fortfarande finns en hel del av de tidigare hembygdsböckerna till försäljning.

8. Vi har diskuterat med valberedningen att organisera föreningsarbetet i mindre grupper.
Föreningens ekonomi är relativt god och nya inkomstkällor är ersättning för underhållsarbete för Sigfridsleden och Naturpasset. Vi har även påbörjat att få tillbaka tidigare medlemmar men mer finns att göra - medlemsavgifter är största inkomstkällan.

Styrelsen
Gårdsby sockens hembygdsförening