Gårdsby-Sandsbro www.gardsby.se
15:46 Onsdag 4 Aug 2021
 
 
www.gardsby.se
Navigation
GårdsbyBladen
Hembygdsportal Gårdsby
Utflyktskartor
Kulturrundan 2016
Busstider hållplats
Kortfakta: Gårdsby
Strömavbrott
Webb-kamera
Gårdsby-väder 10 d
Gårdsbyvädret nu
Kolla eldningsförbud
Artiklar
Sök
Nyaste artiklar
Notteryd och Gripeberg
Bättre cykelväg i gå...
Verksamhet Gårdsby s...
Gårdar i Gårdsby socken
Årsmöte 2017
Stadgar Gårdsby vildsvinsförvaltning (24 okt 2011)
Stadgar fastställda vid möte 2011-10-24

§1 Föreningens namn skall vara Gårdsby vildsvinsförvaltning.

§2 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

§3 Föreningens förvaltningsområde omfattar geografiskt Gårdsby socken.

§4 Föreningens mål är att hålla de skador som vildsvinsstammen orsakar på en så låg nivå som möjligt samtidigt som vi verkar för och förvaltar, en liten, väl sammansatt vildsvinsstam.

§5. Föreningen är öppen för alla

- som fyllt 15 år och är skrivna i socknen och för dem som för minst 1 år har rätt jaga på fastighet inom området, samt för jordbrukare som brukar mark i socknen

- och som vill jobba för att nå föreningens mål

Dessa har rösträtt i föreningen.

§6 Ev beslut om uteslutning av medlem tas av årsstämman.

§7 Föreningen ska hålla minst 1 sammanträde per år. Årsmötet hålls i maj. Kallelse ska ske minst 2 veckor i förväg. Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 8 Styrelsen bör vara sammansatt av lika delar markägare och jägare verksamma i socknen. Styrelse och dess ordf väljs vid årsmötet. Övriga funktionärer utser styrelsen.

Styrelsen ska planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. Kommunikationen med jaktlag, markägare mfl är viktig.

Firmatecknare utses av styrelsen. Styrelsen är beslutmässig när minst 4 ledamöter närvarar.

Protokoll från styrelsemötena ska finnas tillgängligt för alla medlemmar hos styrelseledamöterna.

§10 Revisorer, 2 personer, utses av årsmötet.

§11 Stadgeändring är gilltig efter beslut på årsmötet.

§12 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett är ordinarie årsmöte. Minst 2/3 av antalet närvarande, röstberättigade måste bifalla förslaget.

§13 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Öppnande
2. Val av ordf och sekr samt 2 justeringsledamöter tillika rösträknare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6 Styrelsens förvaltnings- verksamhets- och ekonomisk berättelse för senaste
verksamhetsåret med slutsatser utifrån statistik och erfarenheter.
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid (Minst 3 veckor före mötet,
så de kan tas med i kallelsen) inkomna motioner. Styrelsen ska tillse att
datum för årsmötet sprids i god tid.
10. Fastställande av förvaltningsplan och verksamhetsplan för minst 1 år.
11. Val på 1 år av styrelse, ordf, revisorer, valberedning(minst 2 personer)

§14. Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till årsmötet sker på sockenrådets anslagstavlor och på www.gardsby.se. senast 2 veckor före mötet.

Även andra meddelanden/ kommunikation som, sker i huvudsak via hemsida, anslagstavlor.

§15 Upplösning
Vid föreningens upplösning tillfaller ev tillgångar sockenrådet.
Händer härnäst...
4/8Scensommar - barnteater (Hbf)..
6/8Slåtterkurs i Norra Åreda..
8/8Slåtter på Tussudden (SNF)..
Logga in
Användarnamn

LösenordFörlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
 
Bekämpa Spammen! Klicka här!


DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)