Gårdsby-Sandsbro www.gardsby.se
17:04 Onsdag 4 Aug 2021
 
 
www.gardsby.se
Navigation
GårdsbyBladen
Hembygdsportal Gårdsby
Utflyktskartor
Kulturrundan 2016
Busstider hållplats
Kortfakta: Gårdsby
Strömavbrott
Webb-kamera
Gårdsby-väder 10 d
Gårdsbyvädret nu
Kolla eldningsförbud
Artiklar
Sök
Nyaste artiklar
Notteryd och Gripeberg
Bättre cykelväg i gå...
Verksamhet Gårdsby s...
Gårdar i Gårdsby socken
Årsmöte 2017
Möte 2011-10-24 (föreningens bildande)
Protokoll fört vid bildandet av Gårdsby Vildsvinsförvaltning
2011-10-24 i Gårdsby församlingshem.

Närvarande:
Jan Danielsson, Bengt Gustavsson, Martin Olofsson, Erik Andersson, Ingvar Jonsson, Karl-Erik Lennartsson, Alf Löfgren, Arne Karlsson, Bo Isaksson, Tomas Ohlsson, Kennert Ramnér, Stefan Jonsson, Börje Svensson, Bengt Samuelsson, Tobias Samuelsson, Tomas Spjut, Johan Karlström, Carina Jonsson, Annika Wetterling, Joacim Bengtsson, Mattias Karlsson, Magnus Tellander, Marie Jonsson, Bengt Andersson, Thomas Roysson, Rolf Danielsson, Bengt Pettersson, Håkan Edh, Pule Gowenius, Fredrik Samuelsson, Lars Strömgren, Margareta Moqvist


§ 1 Välkomna och öppnande

Lars Strömgren och Fredrik Samuelsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. De berättade att LRF kallat till mötena där information getts av Stefan Runesson, Gemla och Hallands vildsvinsklubb genom Christer Stensson. Vid sammankomst i maj valdes den interimsstyrelse som förberett dagens möte.


§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsledamot

Tomas Spjuth valdes till ordf för kvällens möte och Margareta Moqvist till sekr. Till Justerare valdes Arne Karlsson och Erik Andersson.

§ 3 Dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 4 Interimsstyrelsens arbete.

Fredrik berättade att interimsstyrelsen jobbat fram riktlinjer för skyddsjakt och rekryterat jourjägare och eftersökshundar. Samverkan mellan brukare och jägare viktigt. Informationen spreds i början av juli. Mötet konstaterade att skyddsjakten fungerat bra. Alla gjorde så gott man kunde. 8-9 svin sköts.

§5 Frågan om bildande.

Margareta berättade vad en förening innebär och syftet med en vildsvinsförvaltning. Diskussion följde.
Mötet beslöt att bilda en förening för vildsvinsförvaltningen i Gårdsby socken.

§6 Stadgar

Margareta gick igenom förslaget till stadgar. Efter diskussion och förslag på några ändringar beslöt mötet antar stadgar i enlighet med bilaga 1.

§7 Förvaltningsplan

Margareta gick igenom det av interimsstyrelsen utarbetade förslaget till förvaltningsplan. Diskussion följde, Planen är riktlinjer för 1 år. Positiva kommentarer som:
Detta är en väg vi måste gå och jättebra.
Inventeringen viktig, liksom gemensam jakt.
Viktigt att vi har roligt.

Mötet antog förvaltningsplanen enligt bilaga 2.

§8. Val

a. Till styrelse för ett år valdes 6 personer, Pule Gowenius, Marie Jonsson, Margareta Moqvist, Fredrik Samuelsson, Lars Strömgren, och Magnus Tellander.

b. Magnus Tellander valdes till ordförande.

c. Till revisorer valdes Håkan Edh och Börje Svensson.

d. Till valberedning valdes Erik Andersson och Tomas Spjuth.

§9. Verksamheter

Gemensam jakt genomförs söndagen den 27 november. Styrelsen ordnar.


§10. Mötet avslutades.

Tomas avslutade mötet.
Därefter följde fika och ett mycket intressant föredrag av jaktkonsulent Elias
Turesson. Elias tackades med blommor.


Vid protokollet Justerat


Margareta Moqvist Erik Andersson Arne Karlsson
Händer härnäst...
4/8Scensommar - barnteater (Hbf)..
6/8Slåtterkurs i Norra Åreda..
8/8Slåtter på Tussudden (SNF)..
Logga in
Användarnamn

LösenordFörlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
 
Bekämpa Spammen! Klicka här!


DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)